(SANSAD TV) Mudda Aapka: Rajya Sabha Election | 10 June, 2022